Sleva 15% na vše. Kód: SRDCOVEDNY

Podmínky ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se sídlem v Lešné, čp.201 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce:

Šijeme srdcem s.r.o., Lešná 201, 75641,email: info@sijemesrdcem.cz, tel.: +420 773 220 831.

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Adriana Bodrog, tel.:736485944, zastupuje Ing. Miroslav Bodrog tel. 725713560

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl6 odst.1 pism. b GDPR
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle č.6 ods.1 písm.f GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 ods.1 písm.a)GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační  společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží  nebo služby. 
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt email, telefon) poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji e strany správce plnit
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 • Ze strany správce dochází k automatickému indiviuánímu rozhodování ve smyslu čl. 22GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a výslovný souhlas. 

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • Po dobu nezbytnou k výkon práv a povinností vyplyvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správce a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Podílející se na dodání zboží/služeb/ralizaci plateb na základě smlouvy, 
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním ehsopu . 
 • Zajištující marketingové služby. 

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, dvoufázové ověření hesel
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Šijeme srdcem s.r.o.

©2017 Šijeme srdcem | Obchodní podmínky